Class Cloaks - Midgard

Berserker Class Cloak


Bonedancer Class Cloak


Healer Class Cloak


Hunter Class Cloak


Mauler Class Cloak (Mid)


Runemaster Class Cloak


Savage Class Cloak


Shadowblade Class Cloak


Shaman Class Cloak


Skald Class Cloak


Spiritmaster Class Cloak


Thane Class Cloak


Valkyrie Class Cloak


Warlock Class Cloak


Warrior Class Cloak